Upravitelj

Nakon što je 1991 godine u RH promijenjeno društveno uređenje, započeo je proces pretvorbe društvenog u privatno vlasništvo.

Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (N.N. 69/92), njegovim kasnijim izmjenama i dopunama, te Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96) u potpunosti je ukinuto društveno vlasništvo na stanovima. Na ovaj način, svaki stan (posebni dio) je dobio svog vlasnika, dok su zajednički dijelovi i uređaji zgrade ostali u suvlasništvu svih vlasnika posebnih dijelova zgrade.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima dao je pravo ali i obavezu suvlasnicima da se brinu o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a kako je gotovo nemoguće da se svi suvlasnici dogovore oko svakog pojedinog posla u održavanju, zakonodavac je predvidio instituciju Upravitelja. Upravitelj može biti pravna ili fizička osoba registrirana za poslove upravljanja.

U slučaju da suvlasnici nisu izabrali upravitelja, lokalna će samouprava, na zahtjev nekog od suvlasnika imenovati prinudnog odnosno privremenog upravitelja, koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi po izboru suvlasnika.

Prava i obveze upravitelja

Prava i obveze upravitelja određeni su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te pobliže Ugovorom o upravljanju. Suvlasnici Ugovorom mogu ovlastiti upravitelja da u njihovo ime i za njihov račun obavlja slijedeće poslove:

  • organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju (popis zajedničkih dijelova i uređaja utvrđen je međuvlasničkim ugovorom)
  • obavlja povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sastavlja zapisnik
  • utvrdi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik
  • organizira naplatu sredstava zajedničke pričuve, uključivši i prinudnu naplatu
  • raspolaže sredstvima zajedničke pričuve koje suvlasnici izdvajaju za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, u skladu s godišnjim programom
  • obavještava suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima
  • položi svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i dostavi na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji
  • osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika prema godišnjem programu
  • zastupa suvlasnike u postupcima pred sudom i drugim tijelima
  • itd.

Također, Upravitelj se obvezuje organizirati popravak kvarova hitne naravi i za to organizirati svakodnevna dežurstva od 24 sata, radnim danom, vikendima i blagdanom.